No sections created yet

Онлайн заявление
за кандидатстудентски изпит за допълнителен прием
Факултет по обществено здраве "Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн" при МУ - София.
За справки по приемане на документи и заплащане на такси за кандидатстване в МУ-София: Учебен отдел: телефон 02 9432 вътр. 205, 304, 292, 216, 372, 127; e-mail fph@foz.mu-sofia.bg

Лични данни

* Задължителни полета

Контакти

Специалности

Документи за кандидатстване
Повече информация за необходимите документи може да намерите тук

Списък документи:

Прикачи файл

Прикачи файл

Прикачи файл

Прикачи файл

Прикачи файл

Прикачи файл


 • ?

  При подаване на документи за кандидат-студенти по чл. 68, ал. 3 от ЗВО на място се носят оригиналите на необходимите документи изброени по-долу, а при подаване онлайн – те се изпращат сканирани:

  За кръгли сираци – смъртен акт, удостоверение за наследници и ксерокопия от тях;

  За лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто – решение на ТЕЛК и ксерокопие от него;

  Военноинвалиди и военнопострадали – съответен удостоверяващ документ;

  За майки с три и повече деца – актове за раждане на децата и ксерокопия от тях;

  За близнаци – актове за раждане и ксерокопия от тях.


 • ?

  - близнаци - прикачват се сканирани/снимани оригинали на личните карти на кандидат-студентите


 • ?

  - От заплащане на такса за изпит по чл. 95 ал. 7, т. 1, 2, 3 и 4 от ЗВО се освобождават:
  - лица, които са кръгли сираци;
  - лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто;
  - военноинвалиди и военнопострадали;
  - лица, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция;

Платежно нареждане


?

Tаксата се заплаща преди подаване на документите! Прикачва се сканирано/снимано платежно нареждане за заплатена такса за участие в кандидат-студентския конкурс.

IBAN: BG47 BPBI79 4031 6398 2101

BIC: BPBIBGSF

Банка: ЮРОБАНК АД КЛОН ДОНДУКОВ № 4-6

Задължително условие е таксите да бъдат преведени от името на кандидат-студента и/или в основание на платежното нареждане да фигурират трите му имена и ЕГН.

Внесени такси за кандидат-студентски изпити не се връщат!

*Забележка: Канидат- студенти, които желаят да кандидатстват напр. и за специалност „ Медицинска сестра“ и за специалност „ Лекарски асистент“ трябва да заплатят 140,00 лв, тъй като изпитите са различни.

Прикачи файл

Коментар

*
Съгласен/а съм МУ-София да обработва личните ми данни за публикуване на резултатите от изпитите по биология и химия и участие в класиране . Информиран/а съм, че мога да оттегля моето съгласие по всяко време, само по отношение на личните данни, които засягат законосъобразността на обработването, като използвам
“Формуляра за оттегляне на съгласието на субекта за данни” чрез изпращане по имейл на dpo@mu-sofia.bg

*
Декларирам, че за неправилно попълнени от мен данни, няма да предявявам претенции.